Thứ Tư, 20 tháng 8, 2014

Tổng Quan Htaccess [ Sưu Tập ]

1. .htaccess là gì?

1.1. .htaccess là gì

.htaccess là một file cấu hình sử dụng cho các web server chạy Apache. .htaccess dùng để thiết lập các tùy chọn: thực thi hay loại bỏ các chức năng, tính năng của Apache

1.2. Ý nghĩa ký hiệu định nghĩa trong .htaccess
# : cho phép server bỏ qua dòng này
[F] : Forbidden, hướng dẫn server trả về lỗi 403 cho client
[L] : Last rule, hướng dẫn server ngừng ghi lại sau khi một chỉ thị đã được xử lý
[N] : Next, chỉ dẫn cho Apache trả về luật rewrite cho tới khi tất cả các chỉ thị rewrite được hoàn tất.
[G]: Gone, chỉ dẫn server chuyển thông điệp Gone
[P]: Proxy, chỉ dẫn server sử dụng các request cung cấp bởi mod_proxy
[C]: Chain, chỉ dẫn server gắn luật trước với luật sau nó
[R]: Redirect, hướng dẫn Apache đưa ra một chuyển hướng
[NC]: No case, xác định bất cứ trường hợp nào liên quan tới nó là vô lý (Không thể xảy ra)
[PT]: Pas Through: chỉ dẫn mod_rewrite để vượt qua cơ chế ghi lại URL cho các xử lý xa hơn
[OR]: Or, là cú pháp logic bình thường (biểu thức kết hợp đúng khi một trong hai biểu thức con của nó đúng)