Thứ Sáu, 7 tháng 2, 2014

Nâng cấp quyền root [linux]

Sửa file /etc/sudoers.
Add vào dòng sau:

root    ALL=(ALL) ALL
capuchino    ALL=(ALL) ALL
capuchino    ALL=(root) NOPASSWD: /sbin/

Hoặc add user vào nhóm wheel.
%wheel ALL=(ALL) ALL
 to Wheel group
# usermod -G10 user1

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét