Thứ Bảy, 9 tháng 3, 2013

Fake IP MAC trên backtrack

Mở terminal lên thao tác nhanh như sau để change mac ip address mặc định.
ifconfig    //để xem thông tin chung


ifconfig eth0 down
macchanger -r eth0 
giá trị -r ở đây là để lấy địa chị bất kì ngẫu nhiên nào đó,nếu muốn set một giá trị mac ip address nào đó mà mình muốn thì gõ như sau
macchanger --mac=XX:XX:XX:XX:XX:XX eth0
trong đó giá trị XX:XX:XX:XX:XX:XX là ip mac mới


Tất nhiên là nên lấy ngẫu nhiên sẽ tốt hơn
ifconfig eth0 up
ifconfig để xem kết quả
capuchino

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét